Obchodní podmínky

obchodní společnosti NAKLADATELSTVÍ SCIENTIA spol. s r.o.
se sídlem Mníšek pod Brdy, Průmyslová 1025, PSČ 25210
identifikační číslo: 27250989
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107683 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.scientia.cz

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

   1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti NAKLADATELSTVÍ SCIENTIA spol. s r.o., se sídlem Mníšek pod Brdy, Průmyslová 1025, PSČ 25210, identifikační číslo: 27250989, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107683 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.scientia.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

   1.2.   V případě, že osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, se obchodní podmínky neuplatňují.

   1.3.   Kupující a prodávající si mohou sjednat v kupní smlouvě ustanovení odchylná od obchodních podmínek. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

   1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

   1.5.   Prodávající je oprávněn obchodní podmínky měnit, upravovat či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

    2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

     2.1.   Kupující může vstupovat do svého uživatelského rozhraní po řádně provedené registraci na webové rozhraní. Uživatelské rozhraní může být použito kupujícím k objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

     2.2.   Kupující odpovídá za správnost a pravdivost všech údajů, které kupující uvede při registraci na webové stránce. Zároveň se kupující zavazuje aktualizovat údaje, dojde-li v těchto k jakékoli změně. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

     2.3.   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

     2.4.   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

     2.5.   Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

     2.6.   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

      3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

       3.1.   Kupující bere na vědomí, že veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

       3.2.   Prodávající poskytuje prostřednictvím webového rozhraní obchodu informace o zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tyto informace jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Prodávající je oprávněn, bez ohledu na toto ustanovení, uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

       3.3.   Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

       3.4.   Prodávající poskytuje prostřednictvím webového rozhraní obchodu také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Veškeré informace o těchto nákladech platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

        4. VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY

         4.1.   Po vybrání zboží vyplní kupující počet kusů zboží a vloží jej do elektronického nákupního košíku kliknutím na tlačítko „Pokračovat do košíku“.

         4.2.   Pro ukončení nezávazného výběru klikne kupující na tlačítko „Objednat nakoupené zboží“.

         4.3.   Kupující je následně vyzván k volbě dopravy a způsoby platby za zboží. Kupující musí vyplnit pravdivě a úplně požadované kontaktní údaje, případně se přihlásit do svého uživatelského účtu nebo provést registraci nového uživatelského účtu.

         4.4.   Po zobrazení souhrnu objednávky kupujícího klikne kupující, pokud s uvedeným souhrnem souhlasí, na tlačítko „Odeslat objednávku“. Po odeslání objednávky se objednávka kupujícího stává závaznou.

         4.5.   Kupujícímu se následně zobrazí potvrzení objednávky a stejné potvrzení bude odesláno na jeho e-mailovou adresu. V případě, že potvrzení objednávky nebude na e-mail doručeno, je kupující povinen kontaktovat prodávajícího za účelem úspěšného vyřízení objednávky.

          

         5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

         Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

         5.1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

         5.2. bezhotovostně platební kartou;

         5.2.1. Při bezhotovostní platbě platební kartou bude kupující přesměrován na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., IČ: 26046768, se sídlem 370 01 Planá, Planá 67, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. C/11030 (dále jen „zprostředkovatel“).

         5.2.2. Kupující je povinen pro úspěšnou platbu povinen dodržovat pokyny zprostředkovatele a banky kupujícího.

         5.2.3. Prodávající bez zbytečného odkladu vygeneruje kupujícímu potvrzení o úspěšném provedení platby kartou online.

         5.2.4. Pro použití platební karty kupujícího je využíváno zařízení 3D Secure.

         5.2.5. Prodávající akceptuje nákup prostřednictvím platebních karet MasterCard a Visa.

         5.3.bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. (51-1908120277 /0100 ), vedený u společnosti (Komerční Banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 (dále jen „účet prodávajícího)

         5.3.1.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

         5.3.2.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

         5.3.3.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy.

         5.3.4.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Objednávka je zpracována až po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

         Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

         5.3.5.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. V případě doručení prostřednictvím přepravce vystaví prodávající daňový doklad - fakturu po obdržení objednávky a přiloží ho ke zboží. V případě doručení prostřednictvím osobního odběru v provozovně prodávajícího vystaví prodávající daňový doklad - fakturu po uhrazení ceny zboží a předá ho společně se zbožím.

         6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

           6.1.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

           6.2.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (Nakladatelství Scientia spol. s r.o., Průmyslová 1025, Mníšek pod Brdy, 252 10) či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@scientia.cz .

           6.3.Kupující má právo od smlouvy odstoupit v plném rozsahu i částečně, vrácením části zboží.

           6.4.V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

           6.5.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

           6.6.Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

           6.7.V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

           6.8.Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

            7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

             7.1.V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

             7.2.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

             7.3.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

             7.4.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

             7.5.Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

              8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

               8.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

               8.2.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

               8.2.1.      má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

               8.2.2.      se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

               8.2.3.      zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

               8.2.4.      je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

               8.2.5.      zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

               8.3.Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

               8.4.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

               8.5.Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (Nakladatelství Scientia spol. s r.o., Průmyslová 1025, Mníšek pod Brdy, 252 10). V případě osobního odběru na některé z provozoven prodávajícího potom přímo na této provozovně.

               8.6.Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

                9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

                 9.1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

                 9.2.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

                 9.3.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

                 9.4.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

                 9.5.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

                 10OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

                 10.1.                    Odesláním objednávky zboží z webové stránky prodávajícího potvrzuje kupující, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

                 10.2.                    Prodávající správcem osobních údajů uživatelů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

                 10.3.                    Prodávající prohlašuje, že poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů subjektu osobních údajů splňovalo požadavky GDPR a byla zajištěna ochrana práv subjektu údajů.

                 10.4.                    Prodávající zpracovává osobní údaje, které jsou poskytnuty zákazníkem nebo jeho členy na základě doložených pokynů správce, přičemž zpracováním se rozumí automatizované ukládání, uchování a archivace osobních údajů na serveru bez dalšího zpracování. Zpracovatel osobní údaje neprofiluje a osobní údaje neposkytuje k marketingovým a podobným účelům.

                 10.5.                    Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, nebo kontaktní údaje. Prodávající nezpracovává genetické a biometrické údaje, ani údaje o zdravotním stavu.

                 10.6.                    Pro úspěšné vyřízení objednávky jsou vyžadovány osobní údaje. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky uživatele a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

                 10.7.                    Prodávající prohlašuje, že zpracování osobních údajů kupujícího je prováděno v souladu s právními předpisy a že přijal náležitá technická a organizační opatření vedoucí k minimalizaci rizika poškození či zneužití osobních údajů. Osoby pověřené zpracováním osobních údajů jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení.

                 10.8.                    Prodávající archivuje osobní údaje kupujícího po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

                 10.9.                    Kupující přistupuje na tyto podmínky vydáním souhlasu se zpracováním osobních údajů na webové stránce prodávajícího.

                 10.10.                Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů. Dále má uživatel právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů dle příslušných ustanovení GDPR.

                 10.11.                Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

                 10.12.                Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Kupující bere na vědomí, že neposkytnutí osobních údajů povede k nemožnosti uzavření kupní smlouvy a prodávající nemá povinnost bez osobních údajů kupujícího provádět jakékoliv plnění dle objednávky kupujícího.

                 11.  ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

                 11.1.                    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

                 11.2.                    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

                 12.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

                 12.1.        Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

                 12.2.        Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

                 12.3.        Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.