Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ REGISTROVANÝCH UŽIVATELŮ SLUŽBY ESHOPU

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost NAKLADATELSTVÍ SCIENTIA spol. s r.o., se sídlem Mníšek pod Brdy, Průmyslová 1025, PSČ 25210, identifikační číslo: 27250989, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107683 (dále jen „správce“)

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Jméno a příjmení Bc. Jiří Smola
telefon +420 728 216 446
e-mail j.smola@scientia.cz

Zpracovávané osobní údaje, právní základ a účel zpracování

Registrací do služby eshopu provozovaným na našich internetových stránkách (dále jen „Služba“) s námi uzavíráte smlouvu. Tato smlouva je právním základem pro zpracování osobních údajů.

Za účelem poskytování Služby budeme zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jsou při registraci označeny jako povinné včetně všech jejich aktualizací provedených z Vaší strany, a dále IP adresu Vašeho počítače a údaj o datu a času registrace a jejím případném ukončení.

Údaje, které jste vyplnili při registraci a byly označeny jako nepovinné, budou využívány za účelem zkvalitnění služby. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji Služby. Veškeré údaje nepovinné pro registraci lze kdykoliv změnit či vymazat za použití Vašeho uživatelského rozhraní.

Vaši e-mailovou adresu a případné nepovinné údaje budeme používat pro zasílání obchodních sdělení souvisejících se Službou, a to po dobu jejího poskytování. Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na rozvoji Služby. Zasílání těchto obchodní sdělení lze kdykoli ukončit způsobem uvedeným v každém obchodním sdělení.

Nemáte žádnou povinnost nám Vaše osobní údaje poskytnout. Neposkytnutí Vašich osobních údajů označených jako povinné však povede k neposkytnutí příslušných služeb z naší strany.

Příjemci osobních údajů a místo zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme nikomu předávat s výjimkou předání Vašich údajů doručovatelským společnostem, se kterými máme platně uzavřenou smlouvu, jež obsahuje příslušná ustanovení o ochraně Vašich osobních údajů.

 

Vaše osobní údaje budou uchovávány v elektronické podobě na serverech umístěných výlučně v členských státech Evropské Unie.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávané pro plnění smlouvy budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále s ohledem na promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po dobu po ukončení smluvního vztahu bude právním základem pro toto zpracování oprávněný zájem naší společnosti na ochraně jejich práv a doložení splnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Na Vaší žádosti Vám poskytneme informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány a po jakou dobu budou zpracovávány.

Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat jejich opravu či doplnění. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů.

Dále máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení). Pokud tak učiníte, nebudou Vaše osobní údaje k tomuto účelu dále používány. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se opírá o náš oprávněný zájem, v takovém případě budeme Vaše údaje nadále zpracovávat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že pro takový postup existují závažné oprávněné důvody.

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, tj. můžete nás požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné.

 

Máte právo požadovat, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci. Předmětem tohoto práva jsou pouze a výlučně údaje, které jsme od Vás získali v elektronické podobě při uzavírání smluvního vztahu.

Uplatnění Vašich práv

Svá práva uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny výše).

Pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.